เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักปรัชญาชาวสวีเดน นิก บอร์สตอร์ม (Nick Bostorm) ได้ตีพิมพ์งานวิจัยสุดแปลกที่นำเสนอว่าเราอาจอยู่ในความเป็นจริงเสมือน ที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลายคนมองว่าข้อเสนอของเขา มีความเป็นไปได้แบบ 50–50 เลยทีเดียว

หนึ่งในแนวคิดที่สนับสนุนทฤษฎีนี้คือแนวคิดของพหุภพ (Multiverse) ที่ว่าเอกภพหรือจักรวาลของเรานั้นมีหลายเอกภพ ไม่ได้มีแค่เอกภพของเราเพียงอันเดียว ซึ่งเอกภพทั้งหลายนี้รวมกันเป็นโครงข่ายประสาทเทียม (Neural network) ขนาดใหญ่ ซึ่งไวทัลลี แวนเชอร์ริน (Vitaly Vanchurin) นักฟิสิกส์ชื่อดังก็ได้ออกมายืนยันแนวคิดนี้เช่นกัน

โดยแนวคิดนี้เสนอว่าเอกภพของเราอาจเป็นหนึ่งในพหุภพ และพหุภพนั้นเป็นโครงข่ายประสาทเทียมขนาดยักษ์ที่ประกอบด้วยหลากหลายเอกภพ แต่ละเอกภพทำหน้าที่เป็นเส้นประสาทที่เชื่อมต่อกับเส้นประสาทอื่น ๆ และได้รับการป้อนข้อมูลและสามารถกระทำการใด ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ (Output) เหมือนที่โครงข่ายประสาทของมนุษย์เรา หรือโครงข่ายประสาทของเอไอทำได้

รูหนอน (Wormhole) อาจเป็นจุดเชื่อมต่อและส่งข้อมูลของแต่ละเอกภพ และหลุมดำ (Blackhole) คือจุดที่แต่ละเอกภพส่งผลลัพธ์ (Output) ให้แก่กัน ซึ่งมนุษย์เราไม่ได้เป็นผลลัพธ์ดังกล่าว แต่เป็นหมากหรือเครื่องมือที่จักรวาลป้อนข้อมูลให้ กำหนดทิศทาง และรวบรวมสิ่งที่เราทำส่งออกไปเป็นผลลัพธ์ให้จักรวาลเส้นประสาทอื่น ๆ นั่นเอง…

Sertis

Leading big data and AI-powered solution company

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store